Informacja o Strategii Podatkowej

 

Do pobrania:

 

Strategia archiwum:

   

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2022

Informacja o realizowanej strategii podatkowej dotycząca działalności Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S.A. [dalej: ZRE Katowice lub Spółka] została opracowana i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
*Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800), [dalej: Ustawa].

1. Podstawowe informacje o Spółce

ZRE Katowice to przedsiębiorstwo z ponad 65-letnim doświadczeniem na rynku energetycznym. Spółka posiada praktykę oraz wiedzę w zakresie montażu, modernizacji, remontów urządzeń oraz instalacji energetycznych, niskoemisyjnych i przemysłowych. Spółka posiada wykwalifikowany personel oraz zasoby, które umożliwiają ZRE Katowice kompleksową realizację projektów od projektowania, poprzez prefabrykacje, dostawę, montaż, po rozruch i przekazanie do eksploatacji, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
ZRE Katowice tworzy grupę kapitałową wraz z ZRE Katowice Serwis sp. z o.o., Turbolab sp. zo.o., Kompresja sp. zo.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Kord” sp. zo.o. oraz Euroenergetika d.o.o.

ZRE Katowice posiada centralę w Katowicach, w której znajdują się biura projektowe oraz dyrekcja Spółki, a także m. in. Zakład Centrum Produkcyjne w Jaworznie, zaplecze warsztatowe i socjalno-biurowe w Rybniku oraz Zakład Centrum z wydziałami w Warszawie, Ostrołęce, Łodzi, Kozienicach, Gdańsku i Płocku.

Ponadto, ZRE Katowice, prowadząc liczne projekty na rynku międzynarodowym, posiada oddział znajdujący się w Chorwacji. Funkcjonowanie oddziału wiąże się z prowadzeniem przez Spółkę długoterminowych projektów dotyczących infrastruktury energetycznej.

Spółka wykonuje usługi na terenie całej Europy jak również poza nią, dostarczając kompleksowych rozwiązań dla energetyki obejmujących:

 • modernizacje, remonty i serwis kotłów energetycznych wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 • rewitalizacje, remonty i serwis turbin parowych wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 • naprawy wirników metodami spawalniczymi,
 • montaże turbin gazowych,
 • montaże turbin parowych,
 • montaże kotłów energetycznych (pyłowych, biomasowych),
 • produkcję wielkogabarytowych konstrukcji maszynowych,
 • wielkogabarytową obróbkę skrawaniem,
 • produkcję urządzeń pomiarowych,
 • kompleksową obsługę logistyczną,
 • badania NDT i DT,
 • usługi projektowe i technologiczne,
 • kompleksowe dostawy rurociągów (prefabrykacja, gięcie rur, obróbka cieplna i montaż).

Spółka kładzie szczególny nacisk na jakość oferowanych produktów i świadczonych usług. Podstawą działania ZRE Katowice są trzy filary: jakość, bezpieczeństwo i troska o środowisko naturalne. Jako podmiot innowacyjny, Spółka nieustannie rozwija i udoskonala własne produkty i usługi, posiadając wyspecjalizowaną jednostkę zajmującą się działalnością badawczo-rozwojową (Zakład Badań i Rozwoju).

ZRE Katowice współpracuje ze szkołami ponadpodstawowymi i prowadzi wspólne programy w zakresie praktycznej nauki zawodu. Pozostałe działania Spółki opierają się o między innymi zapewnienie wysokich standardów zatrudnienia opierających się na dbałości o odpowiednie i bezpieczne środowisko pracy oraz stwarzanie warunków do rozwoju osobistego i kompetencji wśród pracowników, a także na dbałości o środowisko naturalne poprzez wspieranie proekologicznych rozwiązań oraz przestrzeganie wszelkich norm w zakresie ochrony środowiska.

2. Główne założenia, którymi kieruje się Spółka przy realizacji obowiązków podatkowych:

 • ZRE Katowice przykłada szczególną wagę do działania w zgodzie z przepisami polskiego prawa podatkowego, obowiązującymi regulacjami europejskimi oraz z poszanowaniem wszystkich rodzimych regulacji i zwyczajów obowiązujących na rynkach międzynarodowych, na których Spółka podejmuje działania, a przy ich stosowaniu korzysta z indywidualnych lub ogólnych interpretacji przepisów podatkowych wydanych przez organy podatkowe, orzecznictwa sądów, a także wytycznych i objaśnień wydanych przez władze podatkowe oraz organizacje międzynarodowe aktywne w dziedzinie podatków (m.in. OECD). Jednocześnie, Spółka uiszcza należne podatki oraz obciążenia o charakterze publiczno-prawnym, które posiada na rzecz organów państwowych w wyznaczonym ustawowo terminie, w kraju swojego funkcjonowania.

 

 • ZRE Katowice jest podatnikiem podatku od towarów i usług („VAT”), podatku dochodowego od osób prawnych („CIT”) i podatku od nieruchomości („PoN”). Ponadto, Spółka występuje w roli płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych („PIT”) oraz płatnika CIT w zakresie podatku u źródła. ZRE Katowice może występować także w roli podatnika lub płatnika innych podatków i opłat, takich jak m. in. podatek od czynności cywilnoprawnych lub opłata skarbowa w odniesieniu do jednorazowych zdarzeń.

 

 • ZRE Katowice dąży do minimalizacji ryzyka podatkowego związanego z prowadzoną działalnością. Spółka prowadzi w odpowiedzialny i przejrzysty sposób politykę zarządzania ryzykiem podatkowym, której zadaniem jest ograniczane prawdopodobieństwa jego wystąpienia i materializacji. W tym celu, ZRE Katowice podejmuje szereg działań, w szczególności monitoruje zmiany w przepisach podatkowych i ich interpretacjach, posiada wdrożony system finansowo-księgowy wspomagający funkcjonowanie działów księgowości, systematycznie poszerza wiedzę pracowników odpowiedzialnych za realizację funkcji podatkowych (poprzez dostęp do szkoleń, portali branżowych i literatury fachowej), zapewnia możliwości konsultacji z zewnętrznymi doradcami podatkowymi.

 

 • Podejście Spółki do realizacji obowiązków podatkowych wpisuje się w ogólne kierunki działania ZRE Katowice jako przedsiębiorcy funkcjonującego w poczuciu odpowiedzialności za rozwój społeczno-ekonomiczny, który prowadzi działalność w sposób zrównoważony, uwzględniający wpływ działań Spółki na zasoby ludzkie, naturalne, otoczenie społeczne i biznesowe.

 

 • Stosowane przez Spółkę podejście do realizacji obowiązków podatkowych ma swoje oparcie w wartościach zawartych w Kodeksie Etycznym Spółki, a także w Informacji o odpowiedzialnym biznesie za okres 2020-2022. Kodeks Etyczny Spółki jest podstawowym dokumentem, który przedstawia kluczowe wartości i zasady postępowania w zakresie szeroko rozumianej etyki zawodowej i społecznej, stanowiące podstawy kultury organizacyjnej ZRE Katowice. W odniesieniu do rozliczeń podatkowych, szczególne zastosowanie mają ujęte w Kodeksie zasady transparentności postępowania, zapobiegania oszustwom, uczciwej konkurencji, dążenia do polubownego rozwiązywania kwestii i rzetelności informacji.

 

 • W związku z powyższym, Spółka wdrożyła szereg procedur, które zapewniają realizacje przyjętej strategii i wysokich standardów w zakresie rozliczania podatków. Procedury i procesy zostały opisane w sekcji 3 poniżej.

3. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

W zakresie zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych i zapewnienia ich prawidłowego wykonania, Spółka wdraża niezbędne regulacje dotyczące poszczególnych obszarów realizacji funkcji podatkowych. Regulacje te zawierają przede wszystkim zasady postępowania Spółki w odniesieniu do rozliczeń podatkowych ZRE Katowice, procesów podatkowych zachodzących w Spółce, źródła danych oraz obowiązki poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki.

 

Wdrożone procedury obejmują:

 • instrukcję dotyczącą sposobu rozliczania wydatków ponoszonych w związku z realizacją kontraktów remontowo-budowlanych (Polityka Podatkowa). Celem Polityki Podatkowej jest, w szczególności prawidłowe rozlicznie kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu Ustawy, dochowanie najwyższej staranności w tym zakresie, zapewnienie stosowania jednej, spójnej i zgodnej z przepisami metodologii rozliczania kosztów podatkowych przez pracowników Spółki, umożliwienie stałego monitorowania poprawności stosowanych rozliczeń;
 • instrukcję dotyczącą procesu kwalifikacji dostawców/wykonawców zawierającą zasady weryfikacji zarówno aktualnych, jak i nowych kontrahentów m.in. pod względem ich rzetelności płatniczej w obrocie gospodarczym i uczestnictwa w nietypowych transakcjach (zminimalizowanie ryzyka nieświadomego uczestnictwa spółki w karuzelach podatkowych VAT), posiadania przez dany podmiot statusu czynnego podatnika VAT, czy wywiązywania się z obowiązku składania odpowiednich deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych. Dodatkowo, Spółka dokonuje kwalifikacji handlowej i techniczno-produktowej swoich kontrahentów. Kwalifikacja ta obejmuje weryfikację procesu, kompetencji i doświadczenia technicznego w zakresie produkcji towarów danego rodzaju lub wykonywania określonych usług, a także potwierdzenie stosowania przez kontrahenta systemów zarządzania jakością, BHP i ochroną środowiska;
 • schemat organizacyjny określający obieg dokumentów przy rozliczaniu faktur zakupowych (workflow), zapewniający sprawny i uporządkowany obieg dokumentów.

4. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

W 2022 roku Spółka nie uczestniczyła w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w tym w szczególności nie zawarła umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s § 1 Ordynacji podatkowej[1].

 

Niemniej jednak, ZRE Katowice stara się współpracować z organami podatkowymi w sposób profesjonalny i transparentny, opierając się na zasadzie wzajemnego zaufania. Spółka wykazuje również gotowość do prowadzenia otwartego i pełnego szacunku dialogu z ich przedstawicielami. Co istotne, ZRE Katowice przywiązuje szczególną uważność do terminowego wyjaśniania ewentualnych wątpliwości lub pytań ze strony organów oraz przekazywania im wszelkich istotnych, rzetelnych i uzasadnionych informacji, które są niezbędne do pełnego zrozumienia spraw podatkowych Spółki. Rzetelność informacji opiera się na składaniu, udostępnianiu i przekazywaniu wyłącznie jasnych i prawdziwych informacji. Co więcej, ZRE Katowice dąży do polubownego rozwiązywanie wszelkich ewentualnych sporów, co stanowi jedną z kluczowych wartości wynikających z przyjętego przez Spółkę Kodeksu Etycznego Spółki.

 

Ponadto, zgodnie z Kodeksem Etycznym, Spółka nie akceptuje w swoim działaniu jakichkolwiek przejawów korupcji ani form wręczania korzyści majątkowych, które mogłyby w bezprawny sposób wpłynąć na przyśpieszenie działania osób lub organów prowadzących sprawy lub postępowania, w których Spółka jest stroną.

 

Otwarte podejście do współpracy z organami podatkowymi przejawia się w występowaniu o wydanie interpretacji indywidualnych w kwestiach budzących wątpliwości Spółki. W tym zakresie, Spółka ujawnia organom KAS budzące wątpliwości kwestie podatkowe, uzyskując jednocześnie wiążące wytyczne co do ich traktowania. Pozyskiwanie interpretacji indywidualnych prowadzi długofalowo do minimalizacji ryzyka sporów z organami podatkowymi i ułatwia prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków nałożonych przez prawo podatkowe.

 

Podejście ZRE Katowice do współpracy z organami podatkowymi jest odzwierciedleniem ogólnych wartości, którymi kieruje się Spółka w prowadzonej działalności. Wartości te zostały wyrażone w Kodeksie Etycznym Spółki oraz w Informacji o odpowiedzialnym biznesie za okres 2020-2022.

 

W 2022 roku Spółka nie była zaangażowana w spory z organami podatkowymi tj. nie była stroną kontroli ani postępowań podatkowych.

[1] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651, dalej: „Ordynacja”.

5. Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji, z podziałem na podatki, których dotyczą

ZRE Katowice, jako podmiot gospodarczy korzystający z publicznych zasobów, postrzega płacenie podatków jako uczciwą partycypację Spółki w rozwoju i utrzymaniu zasobów należących do państwa i jego obywateli, a także jako jeden z kluczowych elementów społecznej odpowiedzialności biznesu. Dlatego też, Spółka dąży do właściwego ustalania i terminowego regulowania ciążących na niej zobowiązań podatkowych oraz należności publicznoprawnych.

Z uwagi na międzynarodowy charakter realizowanych projektów, Spółka stosuje analogiczną strategię rozliczania podatków w krajach, w których występują jej zakłady podatkowe (w związku z funkcjonowaniem placów budowy).

W 2022 roku Spółka nie zidentyfikowała żadnego schematu podatkowego, który wymagałby zgłoszenia do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

6. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej

Spółka zawierała następujące transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi:

 

Strona transakcji Rodzaj transakcji
Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S.A Oddział w Chorwacji (zakład zagraniczny Spółki)

 

Rozliczenia z zagranicznym zakładem Spółki (przypisywanie dochodu do zakładu)

 

Wskazana transakcja stanowi wewnętrzne rozliczenie Spółki dla celów CIT w związku z działalnością Spółki na terenie Chorwacji poprzez położony tam zakład.

7. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art.11a ust.1 pkt4

ZRE Katowice w 2022 roku nie prowadziła ani nie planowała prowadzenia działań restrukturyzacyjnych, które mogłyby wpłynąć na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy.

8. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji ogólnej, interpretacji indywidualnej, wiążącej informacji stawkowej i wiążącej informacji akcyzowej

Spółka nie wystąpiła w 2022 r. z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 oraz o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej i nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o VAT[1] ani wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym[2].

 

[1] Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.  931 ze zm.

[2] Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 143 ze zm.

9. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W 2022 roku Spółka nie dokonywała żadnych rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji.

 

Jedną z kluczowych zasad, ujętą w Kodeksie Etycznym Spółki, którą kieruje się Spółka w prowadzonej działalności jest uczciwy udział w rynku. W związku z tym, ZRE Katowice podejmuje działania biznesowe w zgodzie z wszelkimi regulacjami prawnymi oraz z poszanowaniem zasad wolnej i uczciwej konkurencji. Ponadto, Spółka przestrzega regulacji dotyczących sankcji i ograniczeń eksportowych, w szczególności nałożonych w związku z łamaniem praw człowieka na danym terytorium. ZRE Katowice powstrzymuje się od współpracy z podmiotami lub miejscami, co do których istnieje prawny zakaz zakupu i importu.

*****

4.8/5 - (52 votes)