Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Zakłady Remontowe Energetyki KATOWICE S.A.

Zarząd Zakładów Remontowych Energetyki Katowice S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 22 grudnia 2021 r. o godzinie 1500 w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Jankego 13 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Remontowych Energetyki Katowice S.A.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Uchwalenie Regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zakończenie obrad Zgromadzenia.
Jednocześnie informujemy, że w Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze osobiście lub przez swoich pełnomocników na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, przy czym pełnomocnicy osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do ich reprezentowania lub udzielania pełnomocnictw. Regulamin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz lista akcjonariuszy są do wglądu w przepisanych terminach, w Wydziale Organizacyjno-Prawnym ZRE Katowice S.A pokój 219.

Zarząd Spółki