OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI KATOWICE S.A.

Zarząd Zakładów Remontowych Energetyki Katowice S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 12 maja 2020 r. o godzinie 1500 w siedzibie Spółki w Katowicach ul. Jankego 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Remontowych Energetyki Katowice S.A.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad przez przewodniczącego Rady Nadzorczej i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 oraz przedstawienie opinii biegłego rewidenta.
 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
 6. Dyskusja.
 7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty oraz podziale zysku z lat ubiegłych.
 11. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.
 12. Wybory do Rady Nadzorczej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego:

– w rozdziale IV § 12 a – uchyla się dotychczasowe brzmienie:

„1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 16 000 000 zł (słownie: szesnaście milionów złotych) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego. Upoważnienie Zarządu wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego niniejszego upoważnienia.

2. Zarząd Spółki może wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru akcji w części lub całości za zgodą Rady Nadzorczej.”

– i zmienia się na:

„1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 16 000 000 zł (słownie: szesnaście milionów złotych) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego. Upoważnienie Zarządu wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego niniejszego upoważnienia.

2.  Zarząd Spółki może wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru akcji w części lub całości za zgodą Rady Nadzorczej.”

Uchwała podjęta ma być wobec wygaśnięcia ze względu na upływ terminu dotychczasowego upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz w celu ponownego udzielenia takiego upoważnienia.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki:

      – w rozdziale V § 18 ust. 5 – uchyla się dotychczasowe brzmienie:

„ Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków  majątkowych Spółki upoważnieni są:

a/ samodzielnie – Prezes Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 7.

b/ łącznie – dwaj członkowie Zarządu albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem lub ustanowionym przez Zarząd pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania albo łącznie prokurent i pełnomocnik lub dwaj pełnomocnicy działający w granicach umocowania.”
– i zmienia się na:

 „ Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków  majątkowych Spółki  upoważnieni są:

a/ samodzielnie – Prezes Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 6.

b/ łącznie – dwaj członkowie Zarządu albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

16. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu      Statutu Spółki.

17. Zakończenie obrad Zgromadzenia.

Jednocześnie informujemy, że w Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze osobiście lub przez swoich pełnomocników na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, przy czym pełnomocnicy osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do ich reprezentowania lub udzielania pełnomocnictw. Regulamin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz lista akcjonariuszy są do wglądu w przepisanych terminach, w Wydziale Organizacyjno-Prawnym ZRE Katowice S.A pokój 219.

                                                                                  Zarząd Spółki